សេវា​កម្ម

​១- ណែនាំ​ពលករ​និង​សិក្ខាកាម​ទៅ​បំរើ​ការងារ​និង​ទៅ​ធ្វើ​កម្មសិក្សា​ការងារ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​

២- ណែនាំ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ការងារ​

៣-​ ​ណែនាំ​សិស្ស និស្សិត ទៅ​បន្ត​កា​សិក្សា​និង​ជួយ​រក​ការងារ​ក្រៅ​ម៉ោង​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​

៤- ​ណែនាំ​ការងារ​ក្នុងស្រុក​

z pack antibiotic for sale.


Contact Us