បេសកកម្ម​

​ដើម្បី​សំរេចបាន​នូវ​ចក្ខុវិស័យ ខាងលើ ក្រុមហ៊ុន​នី​ខេ​ម​ខូ​អិល​ធី​ឌី បាន​រៀបចំ​នូវ​បេសកកម្ម​ក្នុង​ការស្វែងរក​ដៃគូរ​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ក្នុងស្រុក និង​បរទេស ។ ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំ​នឹង​ប្រឹងប្រែង​អោយអស់​ពី​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​វិជ្ជា​ជី​វះ ការស្វែងរក​ឱកាស​ការងារ​នៅក្នុង​ស្រុក ការបញ្ជូន​សិក្ខាកាម​ទៅ​ធ្វើ​កម្មសិក្សា​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​ផ្សេងៗ​នៅ​បរទេស ឬ ការរៀបចំ​ឯកសារ​សំរាប់​សិស្ស​និសិត្ស​ដែល​ចង់​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ជាដើម​ដែល​ស្របទៅនឹង​តម្រូវការ​របស់​សង្គម​។